Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на предучилищното образование - 12/2019

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наребда  27/12/2019 , 16:22

 

Мотиви към проекта

В изпълнение на разпоредбите, постановени в чл.59, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование условията и редът за записване и отписване в общинските детски градини се определят  с Наредба на общинския съвет.

Приемат се  Правила за постъпване детските градини, неразделна част от Наредбата за организация на предучилищното образование.
 

Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за организация на предучилищното образование на Община Стара Загора, се налага  и във връзка изпълнение на Закона за защита на личните данни,

Регламент 2016/679 GDPR) на Европейския парламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

Предложените  текстове за изменения и допълнения  кореспондират с Европейското законодателство и регламентират  организацията  на предучилищното образование в Община Стара Загора.


На основание на чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на община Община Стара Загора се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата.

Предложения по проекта може да се правят на e-mail: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали