Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 11/2019

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба  18/11/2019 , 17:00

 

Мотиви към проекта

  1. Причини, които налагат промените:

Изграждането, реконструирането и поддържането на модерна културна инфраструктура, отговаряща на най-съвременните технически изисквания и водещи тенденции в тази насока,  е един  от важните приоритети  в общинската политика, отговарящи на обществените нагласи и очаквания. Откритите преди месец бази на Музей „Литературна Стара Загора“ и многофункционалната зала Културен център „Стара Загора“,   предстоящите  да заработят съвсем скоро  като творчески бази къща музей „Николай Лилиев“ и Културен център за даровити деца „Проф. Петър Жеков“, са  истински духовни придобивки за Стара Загора, най-значимото свидетелство за проявеното внимание  и отношение както към потребителите на художествен продукт с безспорни естетически качества, така и към самите творци и изпълнители. Градът, с неговите исторически сложени традиции и културни завоевания, с уникалната си многообразна и функционална културна мрежа, е едно от най-предпочитаните места за творчески начинания, изяви и гостувания.  Общественият интерес налага да има изработен ясен регламент за ефективното използване и поддържане на тези културни бази по начин, който гарантира максимално добра поддръжка и изправна експлоатация, съобразена с действащата нормативна уредба.

Отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяните на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община Стара Загора са уредени с „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора“. Причините, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, са обновяването на част от общинските бази с културно предназначение и въвеждането в експлоатация на нови.

Община Стара Загора е собственик на културни обекти – публична общинска собственост с висока степен на значимост като материална база и функционално предназначение. Част от имотите са предоставени за безвъзмездно ползване от професионалните културни институти, но  в изпълнение на Културния календар  за съответната година,  и в унисон с творческия обмен и развитието на културния живот в общината, следва да бъдат създадени гъвкави механизми за ползване на наличната база- общинска собственост, в случай на проявен интерес от трети лица. Това от една страна ще допринесе за задоволяване на определени потребности от страна на публиката, а от друга ще бъде предпоставка за допълнителни приходи в общински бюджет, чрез които ще се запази качеството и вида на ползваните по този ред културни бази. Осигурената целогодишна издръжка на базите изцяло от бюджета на  Община Стара Загора, гарантираща комфорт на публика и артисти, обезпечаването на тяхната експлоатация с необходимия щатен персонал, извършването на необходимите текущи ремонти, поддръжка и подмяна на скъпоструващата техника и други са част от причините, които предопределят приемането на промени в действащата Наредба.

 2. Цели, които се поставят:

     Община Стара Загора желае да обезпечи ползването на базите с културно предназначение като определи цени за предоставяните услуги, съобразени с разходите по стопанисването и поддръжката им. С проекта се цели също така по-пълно възстановяване на направените разходи от Община Стара Загора свързани с предоставянето на обектите. Постигане в по-голяма степен на принципа на справедливост при определяне на някои видове цени и оптимизиране на административния процес по предоставяне на услугата.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

    За прилагането на предложените промени в проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ не се изисква допълнителен финансов ресурс.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

      Очакваните резултати след приемането на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, е да се регламентират условията и реда за платено ползване на общинските  бази с културно предназначение, като при прилагането на Наредбата с посочените в предложението стойности, се очаква постъпване на определени приходи в бюджета на Общината от заплащането на цените.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

    Настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора е създадена в съответствие с принципите на Европейската харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния нормативен акт (ЗМДТ) с тях.

       На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта за изменение и допълнение на наредбата, които могат да се изпращат на следната електронна поща:  i.ivanov@starazagora.bg

Горещ телефон
за сигнали