Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 11/2019

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба  18/11/2019 , 17:00

 

Мотиви към проекта

  1. Причини, които налагат промените:

Изграждането, реконструирането и поддържането на модерна културна инфраструктура, отговаряща на най-съвременните технически изисквания и водещи тенденции в тази насока,  е един  от важните приоритети  в общинската политика, отговарящи на обществените нагласи и очаквания. Откритите преди месец бази на Музей „Литературна Стара Загора“ и многофункционалната зала Културен център „Стара Загора“,   предстоящите  да заработят съвсем скоро  като творчески бази къща музей „Николай Лилиев“ и Културен център за даровити деца „Проф. Петър Жеков“, са  истински духовни придобивки за Стара Загора, най-значимото свидетелство за проявеното внимание  и отношение както към потребителите на художествен продукт с безспорни естетически качества, така и към самите творци и изпълнители. Градът, с неговите исторически сложени традиции и културни завоевания, с уникалната си многообразна и функционална културна мрежа, е едно от най-предпочитаните места за творчески начинания, изяви и гостувания.  Общественият интерес налага да има изработен ясен регламент за ефективното използване и поддържане на тези културни бази по начин, който гарантира максимално добра поддръжка и изправна експлоатация, съобразена с действащата нормативна уредба.

Отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяните на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община Стара Загора са уредени с „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора“. Причините, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, са обновяването на част от общинските бази с културно предназначение и въвеждането в експлоатация на нови.

Община Стара Загора е собственик на културни обекти – публична общинска собственост с висока степен на значимост като материална база и функционално предназначение. Част от имотите са предоставени за безвъзмездно ползване от професионалните културни институти, но  в изпълнение на Културния календар  за съответната година,  и в унисон с творческия обмен и развитието на културния живот в общината, следва да бъдат създадени гъвкави механизми за ползване на наличната база- общинска собственост, в случай на проявен интерес от трети лица. Това от една страна ще допринесе за задоволяване на определени потребности от страна на публиката, а от друга ще бъде предпоставка за допълнителни приходи в общински бюджет, чрез които ще се запази качеството и вида на ползваните по този ред културни бази. Осигурената целогодишна издръжка на базите изцяло от бюджета на  Община Стара Загора, гарантираща комфорт на публика и артисти, обезпечаването на тяхната експлоатация с необходимия щатен персонал, извършването на необходимите текущи ремонти, поддръжка и подмяна на скъпоструващата техника и други са част от причините, които предопределят приемането на промени в действащата Наредба.

 2. Цели, които се поставят:

     Община Стара Загора желае да обезпечи ползването на базите с културно предназначение като определи цени за предоставяните услуги, съобразени с разходите по стопанисването и поддръжката им. С проекта се цели също така по-пълно възстановяване на направените разходи от Община Стара Загора свързани с предоставянето на обектите. Постигане в по-голяма степен на принципа на справедливост при определяне на някои видове цени и оптимизиране на административния процес по предоставяне на услугата.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

    За прилагането на предложените промени в проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ не се изисква допълнителен финансов ресурс.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

      Очакваните резултати след приемането на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, е да се регламентират условията и реда за платено ползване на общинските  бази с културно предназначение, като при прилагането на Наредбата с посочените в предложението стойности, се очаква постъпване на определени приходи в бюджета на Общината от заплащането на цените.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

    Настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора е създадена в съответствие с принципите на Европейската харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния нормативен акт (ЗМДТ) с тях.

       На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта за изменение и допълнение на наредбата, които могат да се изпращат на следната електронна поща:  [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали