Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 11/2016

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

Проект на Наредба117.17 KB03/11/2016, 09:25

Мотиви към проекта

В предлаганата наредба за изменение и допълнение се извършват, както технически промени свързани с промени в законодателството, а така също се предлагат и нови размери на някои такси и цени на услуги.

Предлага се пълно освобождаване от такса за битови отпадъци за незастроени парцели и празни дворни места, които не се ползват целогодишно. Множество са сигналите от собственици в населените места извън град Стара Загора и от собственици на терени в кварталите Железник, Голеш, Бедечка, че практически при неползване на имота целогодишно от него не се генерират битови отпадъци, а поради нереализирани градоустройствени мероприятия обслужването на такива имоти е трудно, а някъде е и почти невъзможно за Общината да предоставя услугите по чл.62 от Закона за местните данъци и такси. Законодателя в чл.71, т.1 от ЗМДТ е предвидил за имоти, които не се ползват целогодишно собствениците да се освобождават единствено от такса за сметосъбиране и сметоизвозване, но в случаите на неползване на незастроени дворни места, считам за целесъобразно Общински Съвет Стара Загора да освободи лицата собственици на такива имоти напълно, съобразно правомощието си по чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси.

Предлагат се технически изменения и допълнения в таксите за детски градини съобразени с новият Закон за предучилищното и училищното образование. Дава се възможност за допълнителни приходи за детски градини, които имат възможността и желание да предложат почасово делнично и/или съботно неделно отглеждане на деца.

Предлага се допълнителна такса при 24-часово отглеждане на деца в детска градина. Към момента такива желания от родители и възможност за такова отглеждане е заявено в детската градина на Старозагорски минерални бани. Предлаганата допълнителна такса от 15 лв. е съобразена с допълнителните разходи за персонал, ел. енергия, горива, храна и по предварителни разговори с родители е поносима.

Предлагат се промени в сроковете за издаване на удостоверения за данъчни оценки, като максималния срок за изготвяне се свежда до 5 дни. Промяната е продиктувана от предложени за обсъждане промени в Закона за местни данъци и такси и макар и неприети към момента, законовите предложенията за този срок са поставени за анализи в отдел„Местни данъци и такси“ и същите са възприети катио възможни изпълними и даващи възможност за една по голяма бързина и икономия при приключване на сделки с недвижими имоти. Намаляване на срока за изготвяне на удостоверенията при запазване на най-ниската такса е мярка намаляваща административната тежест и отговаря напълно на стратегията и плановете за действия за намаляване на административната тежест приети от Министерски съвет.

На следващо място се променя таксата за разглеждане на документи и издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз. До момента таксата в размер на 180лв. се събираше за разрешително със срок на максимална валидност 3 години. След промени в Закона за автомобилните превози валидността на разрешителните не може да бъде повече от една година, поради което таксата е променена. Същата не е трикратно по малка, тъй като с намаляване срока на валидност, не намаляват пропорционално разходите по разглеждане и издаване на разрешителното. Напротив ежегодишния преглед на издадените разрешителни и контрола по валидността им зачестява и води неминуемо до по - големи разходи на администрацията. При годишно разпределение на досега действащата такса от 180лв. или това са 60 лв. и сега предлаганата такса от 80лв. разликата в посоко повишение не е значителна и не би затруднила превозвачите.

Община Стара Загора получи финансиране за реконструкция на покрития плувен басейн, целяща значително да бъде подобрена енергийната ефективност на съоръжението, безопастността му, качеството на предоставяните услуги, както и цялостната визия на басейна от „Регионален фонд за градско развитие“ АД.

През 2017г. ще започне функционирането на изцяло ремонтирания и обновен плувен басейн, като се очаква повишен интерес, както от клубове по плуване така и от индивидуални посещения. Задължително условие на фонда „JESSICA” е проектите да генерират приходи, за да могат да върнат на фонда полученото финансиране. Съгласно разработеният бизнес план, неразделна част от документите за кандидатстване за средства от фонда, покрития плувен басейн след въвеждането му в експлоатация, следва да генерира приходи, достатъчни за осигуряване на издръжката му и за погасяване на ползваните кредити. Това налага преразглеждане на цените на услугите предлагани в плувен басейн, които считам, че така предложени са поносими, даващи възможност за популяризиране на плуването като спорт, конкурентни са на други подобни обекти и ще осигурят необходимия приход за погасяване на ползвания заем.

За промяната и прилагане на наредбата не се изискват допълнителни финансови средства и същата не противоречи на нормативани актове от по висока степен.

Предложения по проекта може да се правят на e-mail: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали