Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 10/2020

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба  26/10/2020 , 15:12

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

С наредбата се предлага приемане размери на нови такси и цени на услуги, произтичащи от законово вменени на общините нови правомощия, а така също се предвиждат промени в резултат на предлагане на нови услуги от звената на общината.

Извършва се и техническо оформление при подредбата на нормите на наредбата, както и се предвиждат текстове, уточняващи реда и начина за заплащане на някои от таксите.

Предвижда се промяна на таксата за издаване на протокол за степен на завършеност на строежите, като същата да се определя в три групи в зависимост от площта на строежа, за който ще се извършва проверката. Разбираемо за по-големите строежи проверката и огледа изискват, както повече време така и повече специалисти, които да констатират степента на завършване на строежа. Неизменна част от тази дейност е и проверката на степента на завършеност и съответствието на строежа, спрямо строителната документация, чийто обем също е различен в зависимост от площта на строежа. В тази връзка напълно обосновано е увеличаване на таксата за по – големите строежи.

На следващо място с промяна на разпоредбите на чл.12, чл.24 и чл.24а от Закона за автомобилните превози, които влизат в сила от 01.01.2021 г.,  се вменяват нови правомощия на Кмета на Общината по регистрация и разрешаване на таксиметровия превоз. В тази връзка за разглеждане на документи, издаване и контрол по различните разрешителни се предвиждат съответните такси. Таксите са съобразени с прогнозните разходи на общината, а така също и с досега действалите държавни такси, събирани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Предвижда се цена за услугата за ползване на изградената система за мониторинг, анализ и управление на потреблението на минерална вода от находище Старозагорски минерални бани, с. Стараозагорски бани, Община Стара Загора. Системата осигурява постоянен анализ на ползваните количества минерални води, който анализ и информация е в интерес, както на потребителите така и на Община Стара Загора и държавата. Чрез системата ще се осигурява отдалечено измерване в реално време.

Допълват се цените за ползване на залата „Културен център Стара Загора“, като се предвижда минимална цена от 150лв. с ДДС, която да заплащат културните и образователни институти на Община Стара Загора при провеждане на мероприятия. Наемната цена ще служи за обезпечаване на проявите с необходимия брой служители – разпоредители.

Предвиждат се и няколко нови цени за услуги, които ще предоставят от звено „гробищен парк“. С новите услуги се създават възможности за облекчаване на близките на починалите за поддържането на гробните места, създават се условия за подобряване цялостния вид на гробищните паркове и не на последно място възможност за допълнителни приходи в бюджета на Община Стара Загора.

С наредбата се определя и надценката, чрез която да се определят крайните цени при продажба на сувенири, рекламни материали, печатни произведения и други, които се предлагат от Туристическия информационен център/ТИЦ/ при Община Стара Загора.

За прилагането на наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

С приемането на Наредбата се очаква в бюджета на общината да постъпват годишно допълнително около 15 000лв.

Наредбата не противоречи на националното и приложимото право на Европейския съюз.

Мнения, становища и предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали