Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 10/2020

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба  26/10/2020 , 15:12

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

С наредбата се предлага приемане размери на нови такси и цени на услуги, произтичащи от законово вменени на общините нови правомощия, а така също се предвиждат промени в резултат на предлагане на нови услуги от звената на общината.

Извършва се и техническо оформление при подредбата на нормите на наредбата, както и се предвиждат текстове, уточняващи реда и начина за заплащане на някои от таксите.

Предвижда се промяна на таксата за издаване на протокол за степен на завършеност на строежите, като същата да се определя в три групи в зависимост от площта на строежа, за който ще се извършва проверката. Разбираемо за по-големите строежи проверката и огледа изискват, както повече време така и повече специалисти, които да констатират степента на завършване на строежа. Неизменна част от тази дейност е и проверката на степента на завършеност и съответствието на строежа, спрямо строителната документация, чийто обем също е различен в зависимост от площта на строежа. В тази връзка напълно обосновано е увеличаване на таксата за по – големите строежи.

На следващо място с промяна на разпоредбите на чл.12, чл.24 и чл.24а от Закона за автомобилните превози, които влизат в сила от 01.01.2021 г.,  се вменяват нови правомощия на Кмета на Общината по регистрация и разрешаване на таксиметровия превоз. В тази връзка за разглеждане на документи, издаване и контрол по различните разрешителни се предвиждат съответните такси. Таксите са съобразени с прогнозните разходи на общината, а така също и с досега действалите държавни такси, събирани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Предвижда се цена за услугата за ползване на изградената система за мониторинг, анализ и управление на потреблението на минерална вода от находище Старозагорски минерални бани, с. Стараозагорски бани, Община Стара Загора. Системата осигурява постоянен анализ на ползваните количества минерални води, който анализ и информация е в интерес, както на потребителите така и на Община Стара Загора и държавата. Чрез системата ще се осигурява отдалечено измерване в реално време.

Допълват се цените за ползване на залата „Културен център Стара Загора“, като се предвижда минимална цена от 150лв. с ДДС, която да заплащат културните и образователни институти на Община Стара Загора при провеждане на мероприятия. Наемната цена ще служи за обезпечаване на проявите с необходимия брой служители – разпоредители.

Предвиждат се и няколко нови цени за услуги, които ще предоставят от звено „гробищен парк“. С новите услуги се създават възможности за облекчаване на близките на починалите за поддържането на гробните места, създават се условия за подобряване цялостния вид на гробищните паркове и не на последно място възможност за допълнителни приходи в бюджета на Община Стара Загора.

С наредбата се определя и надценката, чрез която да се определят крайните цени при продажба на сувенири, рекламни материали, печатни произведения и други, които се предлагат от Туристическия информационен център/ТИЦ/ при Община Стара Загора.

За прилагането на наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

С приемането на Наредбата се очаква в бюджета на общината да постъпват годишно допълнително около 15 000лв.

Наредбата не противоречи на националното и приложимото право на Европейския съюз.

Мнения, становища и предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали