Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 02/2020

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба  21/02/2020 , 16:15

 

Мотиви към Проекта

Налице е необходимост Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, поради промяната в икономическата обстановка, както на местно, така и на национално ниво, което е продиктувано от редица фактори – инфлация, многократно повишаване на минималната работна заплата в страната и др. Променената през 2016г., такса за принудително преместване на неправилно паркирани пътни превозни средства към настоящия момент, в сегашната икономическа обстановка, се явява нерентабилна, в чисто финансов аспект, за осъществяване на процеса по принудително преместване на неправилно паркирани пътни превозни средства на територията на град Стара Загора. Налице е една невъзможност за самоиздръжка на осъществяваната принудителна админстративна мярка, при запазване на сегашните и стойности. Следва да се вземе под внимание и факта, че на територията на Република България, не е налице друга общинска администрация, която да осъществява принудително преместване на неправилно паркирани пътни превозни средства, с такса под стойност от 50.00 лв., като предлагана сума от 45.00 лв. се явява отново под финансовия минимум за страната.

Ведно с това, целта на изменението на Наредбата е  да доведе  и до дисциплинираност на водачите на пътни превозни средства, като се организира безопасното движението на автомобили, което да бъде съобразено с устойчивото развитие на гр. Стара Загора, като град с безопасни пътища.  Измененията са насочени към по-добра организация за контрол на движението и паркирането, чрез ясно разписани правила на поведение, както за администрацията така и за гражданите.

На следващо място, премахването на таксата за административната услуга по издаване на разрешение за разкопаване е налице поради влязъл в сила съдебен акт, който не подлежи на неизпълнение.

Новата уредба, не се нуждае от финансови и други средства, за постигане на целите Ни.

Всички предложения, съответстват с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените,  които да противоречат.

Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: а[email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали