Проект на Наредба за допълнение и изменение на наредба за обществен ред в Община Стара Загора - 04/2017

Размер на шрифта: A A A

Предложение относно допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загорa490.13 KB

Приложение № 1

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

/приета от Общински съвет с Решение№ 462.2 от 05.07.2001г.;изм. с Решение № 527 от 01.11.2001г.; доп. с Решение № 633 от 18.12.2001г.; изм. с Решения № 666.1, 666.1.2. и 666.2 от 21.02.2002г.; изм. И доп. с Решение № 100 от 31.03.2004г.; изм. и доп. с Решение № 488 от 27.10.2005 г.,в сила в 14 дневен срок след публикуването им в местния печат; изм. с Решение № 678 от 27.07.2006 г., в сила от 15.08.2006г.;изм. с Решение № 788 от 30.11.2006 г., в сила от 01.01.2007г., изм. с Решение № 1040 от 13.09.2007 г, в сила от 13.09.2007 г.; изм. и доп. с Решение № 260 от 30.10.2008 г., в сила от 30.10.2008 г.; изм. с Решение № 725 от 28.01.2010 г., в сила от 01.04.2010 г., изм. и доп. Решение № 525 от 20.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм. с Решение № 1002 от 28.11.2013 г.; изм. и доп. с Решение № 1775 от 30.04.2015 г.; изм. и доп. с Решение № 282 от 28.04.2016 г.; изм. и доп. с Решение № 283 от 28.04.2016 г.; изм. и доп. с Решение № 338 от 26.05.2016г./

§ 1. В глава Втора „Спазване на общественото спокойствие и морал“, чл.7, ал.10, т.2 придобива следната редакция: Чл.7, ал. (10) Издаденото разрешение за удължено работно време се отнема със заповед на Кмета на общината в следните случаи: 2. При констатирано едно административно нарушение на тази Наредба, с издадено наказателно постановление. § 2. В глава Трета „Опазване на обществения ред и собствеността“ се създава нов чл.16а със следното съдържание: Чл.16а Организациите, предоставящи обществени услуги (експлоатационни дружества), са длъжни в 14-дневен срок от установяването, да отстранят констатираните неизправности на елементи на техническата инфраструктура, които са тяхна собственост. § 3. В глава Трета „Опазване на обществения ред и собствеността“ се отменя ал.1 на чл.19 със следното съдържание: Чл. 19 Забранява се в градините, парковете и уличните зелени площи, дворовете на учебните и здравни заведения: (1) Разхождане и паша на животни. § 4. В глава Шеста „ Административно-наказателни разпоредби“ се създава нова ал.7 на чл.29 със следното съдържание: Чл.29, ал. (7) За нарушения по чл.16а от Наредбата, се налага глоба от 100 лв. до 500лв. Заключителни разпоредби § 3. Наредбата влиза в сила от датата на приемането и. § 4. Наредбата е приета с Решение № ............................ на Общински съвет Стара Загора.
МОТИВИ
Във връзка с определените задължения на общинска администрация, както и правомощия по констатиране и санкциониране на нарушения и зачестилите сигнали в Община Стара Загора предлагаме уредба, която ще доведе не само до подобряване на обществения ред, но и превенция на противоправните прояви, недопускане настъпването на пътни инциденти и гарантиране здравето и сигурността на гражданите на община Стара Загора. Ведно с това ще бъдат намалени нарушенията, в следствие на нарушаване на нощната тишина от развлекателни и питейни заведения. С оглед на горепосоченото е и отмяната на дублираща разпоредба, относно забрана за разхождане и паша на животни в два нормативни акта, а именно в Наредба за обществения ред в община Стара Загора и в Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора. Отмяната запазва систематичността и логическата последователност на специфичната забранителна разпоредба. Новата уредба, не се нуждае от финансови и други средства, за постигане на целите Ни. Очакваме с приемането на новата уредба, да се преустанови извършването на нарушения от този вид. Всички предложения, съответстват с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените, които да противоречат.
Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща:[email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали