ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Размер на шрифта: A A A

Правилник

МОТИВИ

на Проект за Правилник за условията и реда за съфинансиране на културни проекти в община Стара Загора

 

  1. Причини, които налагат приемането:

С предложения проект за Правилник за условията и реда за съфинансиране на културни проекти в община Стара Загора се осигурява нормативна рамка на дейността по съфинансиране на проекти в областта на културата, които се реализират на територията на общината и не са включени като събития в културния календар на общината. Ежегодно в бюджета на община Стара Загора се осигуряват средства за финансиране на прояви и събития, невключени в Културния календар на общината и програмата за подпомагане и развитие на читалищата. Настоящият проект на правилник цели да се регламентират  условията, на които следва да отговарят проектите в областта на културата, които могат да кандидатстват за съфинансиране със средства от бюджета на общината, както и да се създаде процедура за предоставяне на средствата, която да гарантира публичност и прозрачност при взимане на решение за предоставянето им. Предвижда се създаването на Експертна комисия, която да организира процедурата по провеждане на конкурса за подбор на проектите, които да бъдат финансирани. След приключване на процедурата по подбор на проектите, за които се осигурява финансиране, е предвидено сключване на договор с изпълнителя на одобрения за финансиране проект, като изпълнителят следва да се задължи, в определени срокове и формат да представи отчет за изпълнение на проекта. Неизпълнение на задължението за даване на отчет е основание за ангажиране договорната отговорност на изпълнителя за възстановяване на предоставеното финансиране.

 

  1. Цели, които се поставят:

Правилникът за условията и реда за съфинансиране на културни проекти в община Стара Загора цели да установи ясни правила за финансиране и критерии за подбор на проекти в областта на културата, които не са включени в културния календар на общината. Целта на предлаганата нормативна уредба е да осигури прозрачност и публичност на състезателните процедури по избор на проекти в областта на културата, на които да бъде предоставено финансиране. Предложените критерии за кандидатстване и оценка, без да ограничават свободната творческа инициатива, следва да са съобразени с рестриктивните правила и специфични изисквания относно държавните помощи. Предоставянето на финансовите средства за целите на правилника, следва да се извършва на конкурсен принцип с процедура, осигуряваща равнопоставеност на кандидатстващите физически и юридически лица, и обективност при подбора и оценката, така че да не засяга търговските условия и конкуренцията в Европейския съюз в степен, която противоречи на общия интерес на Европейския съюз. Извън целите и приложния обхват на настоящия проект за Правилник е стимулирането конкуренция между отделни проекти в областта на културата и повишаване на конкурентноспособността на един или друг участник – културна организация, културен институт или индивидуален артист, при представянето или промотирането на определен културен продукт. По реда и при условията на Правилника подлежат на съфинансиране отделни дейности и събития, а не юридически или физически лица, представящи конкретни проекти в областта на културата.   

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новият Правилник:

  Ежегодно в бюджета на Община Стара Загора следва да се предвиждат средства за осигуряване на финасиране по този Правилник, като в рамките на предвидения бюджет със съответно решение се определя конкретният размер на средствата, които могат да бъдат предоставени.

  1. Очаквани резултати от прилагането:

Очаква се, посредством предложените с настоящия Правилник критерии и процедури за съфинасиране на проекти в областта на културата и невключени в културния календар на община Стара Загора, да се осигурят допълнителни възможности и финансова помощ за реализиране на културни събития и прояви на територията на общината.

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Правилник за условията и реда за съфинансиране на културни проекти в община Стара Загора е подзаконов нормативен акт, който е съобразен със Закона за нормативните актове, Указ № 883 за прилагане на ЗНА, както и с правото на ЕС в областта на държавните помощи, доколкото е възприет принципът и съответно забраната за осигуряване на обществени средства за повишаване конкурентноспособността на един или друг участник – културна организация, културен институт или индивидуален артист,.

 

В срок от един месец от датата на публикуване на настоящия проект за Правилник за условията и реда за съфинансиране на културни проекти в община Стара Загора, предложения и становища могат да бъдат изпрани на [email protected] или в деловодството на Община Стара Загора.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали