Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинската комисия за безопасност на движението по пътищата при Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Проект на Правилника

  1. МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

 

  1. Причини, които налагат промените:

С чл. 3, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинската комисия за безопасност на движението по пътищата при Община Стара Загора се определя състава на Общинската комисия по безопасност на движението. С досегашния текст на чл. 3, ал. 3, т. 7-9 от правилника определя по същество първо броя на общинските съветници в състава на комисията, но наред с това поставя изискване при избора им от общинския съвет да съобрази членство на общинския съветник в съответна постоянна комисия на общинския съвет. Целесъобразно е да отпадне изискването за съобразяване на решението  по избора с определено членство на общинския съветник в съответна постоянна комисия, доколкото при конституирането на всеки общински съвет отново се определят броя, функциите и състава на постоянните му комисии и решението в тази връзка не е задължително да следва структурата и функциите на постоянните комисии на предходния общински съвет. Необходимо е да се определи само броя на общинските съветници, които да бъдат избрани със съответно решение на общинския съвет и включени в състава на Общинската комисия по безопасност на движението.

 

 2. Цели, които се поставят:

Целта на настоящия проект за Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинската комисия за безопасност на движението по пътищата при Община Стара Загора е да се осигури стабилност на нормативния акт и отпадане на необходимостта за ревизиране на същите текстове винаги след  път след конституиране на общинския съвет и създаване на постоянните комисии към него.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

    Не са необходими допълнителни финансови средства за прилагане на новата уредба.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

      Да осигури стабилност на нормативната уредба.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

    Проектът за Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинската комисия за безопасност на движението по пътищата при Община Стара Загора не противоречи на правото на Европейския съюз.

       На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта за изменение и допълнение на наредбата, които могат да се изпращат на следната електронна поща:  [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали