Проекти на наредби


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Стара Загора

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на  местните данъци на територията на община Стара Загора   МОТИВИ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на  местните данъци на територията на община Стара Загора   Причини, които налагат приемането: Настоящият…

Проект на правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - Стара Загора

Проект на Правилник  09/11/2020 , 16:37   МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА 1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт: На заседание на Общински съвет Стара Загора е взето Решение №178/ 30.03.2020 г. за преобразуване на Център за подкрепа за личностно развитие от общинска местна дейност в делегирана от държавата дейност, считано…

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Правилник МОТИВИ на Проект за Правилник за условията и реда за съфинансиране на културни проекти в община Стара Загора   Причини, които налагат приемането: С предложения проект за Правилник за условията и реда за съфинансиране на културни проекти в община Стара Загора се осигурява нормативна рамка на дейността по съфинансиране…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 10/2020

Проект на Наредба  26/10/2020 , 15:12   МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА С наредбата се предлага приемане размери на нови такси и цени на услуги, произтичащи от законово вменени на общините нови правомощия, а така също се предвиждат промени в резултат на предлагане на нови услуги от звената на общината. Извършва се…

ПРОЕКТ НА „НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА С ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА“

  Предложение Мотиви за приемане на „Наредба за условията и реда за стимулиране на деца с високи постижения в Община Стара Загора“   Причини, които налагат приемането на нормативния акт:             Към момента няма приет нормативен акт с местно значение, чрез който да се стимулират и подкрепят деца с високи…

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

Проект на Наредба МОТИВИ С решение № 91 от 30.01.2020 г. на Общински съвет Стара Загора се прие изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните  такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора. Според нея за използване на многофункционалната зала на Културен център Стара Загора…

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора - 07/2020

Проект на Наредба  10/07/2020 , 09:52   МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Ви представяме следните Мотиви за изменение на Наредбата за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора: 1. Причините, които налагат приемането на Наредба за изменение на Наредбата за организацията на…

Проект на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане - 06/2020

Проект на Наредба 19/06/2020, 16:57 Мотиви към проекта на Наредба На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта на наредбата, които могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с решение № 375 от 30.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. с решение № 16 от 07.03.2017 г.

  Проект на Наредбата МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА   В Държавен вестник брой 86 от 18.10.2018 г. е обнародван Закона за физическото възпитание и спорта. Същият влиза в сила от 18.01.2019 г. и отменя действащия Закон за физическото възпитание и спорта. Съгласно новият закон общините подпомагат приоритетно дейностите в областта на…

Проект на правилник за постъпване в общинските детски ясли на територията на Община Стара Загора

Проект на Правилник  20/05/2020 , 14:42   МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА   1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт: С Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, издадена от министъра на здравеопазването се определят основните здравни…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали