НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Размер на шрифта: A A A

 

Проект на Наредба

Мотиви към проекта

 

  1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт

 

Проектът на Наредба за условията и реда за предоставяне на еднократна финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на община Стара Загора отразява разбирането, че България се намира в демографска криза, за преодоляването на която са нужни общи мерки и действия на държавата и местната власт.  Демографската криза влияе негативно не само върху цялостния социално-икономически живот, тя се превръщат в заплаха за националната ни сигурност. Днес тя се проявява много силно в други региони, утре нейните последици ще бъдат осезаеми и тежки и за община като Стара Загора, въпреки високите показатели за развитие и доходи. Нужни са незабавни мерки и действия на държавата и местните власти, за да се пресекат негативните процеси. Предлаганите в Наредбата финансови средства са допълнителна възможност и инструмент за насърчаване на раждаемостта в общината и оказване на подкрепа на родителите и осиновителите да посрещнат по-добре потребностите на детето. В тази връзка Наредбата предвижда като задължителни условия родителите да живеят в общината, да имат по-високо образование и да полагат адекватни грижи както за новороденото, така и за родените до момента деца. 

 

  1. Цели, които се поставят:

- Да се насърчават младите хора в решението им да раждат и отглеждат деца.

- Да се подкрепят и насърчават родителите, които отговорно се отнасят към своя живот и бъдеще и полагат нужните грижи за своите деца. Подкрепа за тези, които трайно свързват живота си със Стара Загора.

- Подкрепа за родителите да посрещнат по-добре основните и най-належащи потребности на новороденото/осиновено дете, касаещи необходимите консумативи, храна, дрехи и др.

 

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Изхождайки от данните за живородени и осиновени деца в община Стара Загора и условията, на които трябва да отговарят заявителите, прогнозните разчети са направени за приблизително 1500 заявители годишно. Предлаганият размер на финансова подкрепа е 1 000 лв за всяко дете (до трето), независимо от поредността му в семейството. Този подход е по-справедлив, защото всяко дете е ценност и има свои специфични нужди. Необходимият годишен финансов ресурс е приблизително 1,5 млв лв. По преценка на Общински съвет Стара Загора размерът на средствата може да се променя, но не може да бъде по-малък от посочения в наредбата праг.

 

  1. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

Повече млади хора – жители на общината, да бъдат мотивирани да раждат и отглеждат деца.

Подкрепа на родителите да посрещнат по-добре и по-спокойно нуждите на детето в първите месеци след неговото раждане или осиновяване.

Налагане на модел на образовани и отговорни към родителските си задължения граждани на общината.

 

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганата Наредба е подзаконов нормативен акт, който е съобразен със Закона за нормативните актове и действащото българско законодателство и не противоречи на норми на правото  на ЕС.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта на наредбата, които могат да се изпращат на следната електронна поща:  [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали