Проект на правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Проект на Правилник  09/11/2020 , 16:37

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт:

На заседание на Общински съвет Стара Загора е взето Решение №178/ 30.03.2020 г. за преобразуване на Център за подкрепа за личностно развитие от общинска местна дейност в делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021 г. Във тази връзка със Заповед №10 -00 – 2294/31.08.2020 г. на Кмета на Община Стара Загора, обнародвана в Държавен вестник бр. 84/2020 г., Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора става общинска институция в системата на предучилищното и училищното образование, по смисъла на чл. 26, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), обн. ДВ, бр. 79/13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г., последно изм. и доп. ДВ. бр.82 от 18 септември 2020 г.

Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора е вписан в публичния регистър като юридическо лице с БУЛСТАТ 177445952.

С Решение № 515 от 24.09.2020 г. на Общински съвет Стара Загора директорът на ЦПЛР – Стара Загора е определен за второстепенен разпоредител с бюджет, считано от 01.10.2020 г.

Промяната в статута на ЦПЛР – Стара Загора налага Правилникът за устройството и дейността му, съгласно чл. 49, ал. 8 от Закона за предучилищното и училищното образование, да бъде приет от Общински съвет Стара Загора.

С Правилника за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора се определят структурата, функциите, дейностите и финансирането на Център за подкрепа за личностно развитие – Стара по смисъла на чл. 26, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование.

2. Цели, които се поставят:

Целта на настоящия проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора е определяне структурата, функциите, дейностите и финансирането на Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не са необходими допълнителни финансови средства за прилагане на новата уредба.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Прилагането на Правилника за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора ще регламентира осъществяването на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, организирането и провеждането на дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на деца и ученици в областта на науките, технологиите, изкуствата и кариерно ориентиране и консултиране на територията на Община Стара Загора, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и подзаконовите нормативни актове, касаещи дейността на ЦПЛР.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора не противоречи на правото на Европейския съюз.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора, които могат да се изпращат на следните електронни пощи: [email protected] или [email protected] .

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали