Проект на правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Проект на Правилник  09/11/2020 , 16:37

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт:

На заседание на Общински съвет Стара Загора е взето Решение №178/ 30.03.2020 г. за преобразуване на Център за подкрепа за личностно развитие от общинска местна дейност в делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021 г. Във тази връзка със Заповед №10 -00 – 2294/31.08.2020 г. на Кмета на Община Стара Загора, обнародвана в Държавен вестник бр. 84/2020 г., Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора става общинска институция в системата на предучилищното и училищното образование, по смисъла на чл. 26, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), обн. ДВ, бр. 79/13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г., последно изм. и доп. ДВ. бр.82 от 18 септември 2020 г.

Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора е вписан в публичния регистър като юридическо лице с БУЛСТАТ 177445952.

С Решение № 515 от 24.09.2020 г. на Общински съвет Стара Загора директорът на ЦПЛР – Стара Загора е определен за второстепенен разпоредител с бюджет, считано от 01.10.2020 г.

Промяната в статута на ЦПЛР – Стара Загора налага Правилникът за устройството и дейността му, съгласно чл. 49, ал. 8 от Закона за предучилищното и училищното образование, да бъде приет от Общински съвет Стара Загора.

С Правилника за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора се определят структурата, функциите, дейностите и финансирането на Център за подкрепа за личностно развитие – Стара по смисъла на чл. 26, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование.

2. Цели, които се поставят:

Целта на настоящия проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора е определяне структурата, функциите, дейностите и финансирането на Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не са необходими допълнителни финансови средства за прилагане на новата уредба.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Прилагането на Правилника за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора ще регламентира осъществяването на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, организирането и провеждането на дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на деца и ученици в областта на науките, технологиите, изкуствата и кариерно ориентиране и консултиране на територията на Община Стара Загора, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и подзаконовите нормативни актове, касаещи дейността на ЦПЛР.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора не противоречи на правото на Европейския съюз.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора, които могат да се изпращат на следните електронни пощи: [email protected] или [email protected] .

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали