Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на предучилищното образование - 12/2019

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наребда  27/12/2019 , 16:22

 

Мотиви към проекта

В изпълнение на разпоредбите, постановени в чл.59, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование условията и редът за записване и отписване в общинските детски градини се определят  с Наредба на общинския съвет.

Приемат се  Правила за постъпване детските градини, неразделна част от Наредбата за организация на предучилищното образование.
 

Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за организация на предучилищното образование на Община Стара Загора, се налага  и във връзка изпълнение на Закона за защита на личните данни,

Регламент 2016/679 GDPR) на Европейския парламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

Предложените  текстове за изменения и допълнения  кореспондират с Европейското законодателство и регламентират  организацията  на предучилищното образование в Община Стара Загора.


На основание на чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на община Община Стара Загора се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата.

Предложения по проекта може да се правят на e-mail: d.naneva@starazagora.bg

Горещ телефон
за сигнали