Допълнение в Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора / Приет от Общински съвет Стара Загора, с Решение № 166 от 30.03.2020 г., изм с Решение №904 от 29.04.

Размер на шрифта: A A A

Допълнение в Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора / Приет от Общински съвет Стара Загора, с Решение № 166 от 30.03.2020 г., изм с Решение №904 от 29.04.2021 г. на съвета /

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

Съгласно приложената справка, изготвена от д-р Антония Тодорова, нач. отдел „Здравеопазване и социални дейности“, Община Стара Загора и председател на Комисията по чл. 11 от Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на община Стара Загора, относно предоставената финансова подкрепа по реда на правилника, за периода от 18.12.2020 г. до 10.12.2021 г., от общо 799 подадени до комисията заявления, одобрени са 565, като предоставената подкрепа е на обща стойност 286 200 лв.

Откази са постановени по 234 заявления, от които, поради несъблюдаване на условието по чл. 1 и чл. 4 от правилника, поне единият родител/осиновител на детето да е „с постоянен и настоящ адрес на територията на община Стара Загора за период повече от три години от датата на раждане или осиновяване на детето“, е постановен отказ по 89 заявления.

Така, постановените на това основание откази възлизат на 11 % от всички подадени заявления, съответно на 38 % от всички решения на комисията за постановени откази да се уважи подаденото заявление.

Тази статистика сочи на един съществен процент на неуважени заявления на това формално основание.

Същевременно, практиката на комисията, видно от изложените съображения на заявителите в самите заявления, в нарочни жалби или заявени устно оплаквания пред комисията, както и от мотивите на постановените откази, показва, че обикновено се касае за граждани, които фактически са установени трайно на територията на Община Стара Загора. Често се касае за живущи в общината ни от рождението си, обикновено работещи тук от години, които поради обичайни житейски причини – напр. обучение във висше учебно заведение в друг град, се е наложило да променят настоящия си или постоянния си адрес, но след приключване на учението им и завръщането им в общината ни, не са заявили връщането на стария си адрес, по съответния ред на Закона за гражданската регистрация.      

При това положение, при наличието на така соченото силно рестриктивно формално основание, се стига до една неефективност при постигането на дадената с правилника цел, а именно - предоставяне на финансова подкрепа за новородени или осиновени  дете на територията на Община Стара Загора.

Защото намирам, че въпреки необходимостта от спазване формалните изисквания на закона, в случая относно гражданската регистрация на лицата, целта на общинския съвет е да се подпомагат децата в максимална степен, при което чисто формални административни нарушения на родителите, при които няма вложен злоумисъл в някаква друга насока, като напр. случаите при които адресите са променяни с оглед заобикаляне противоепидемичните мерки по превенция на заболяването Covid-19, не следва да се явяват пречка за това, да не получат подпомагане.

Поради това намирам, че следва формалното изискване по чл. 1 и чл. 4 от правилника – „поне единият родител/осиновител на детето да е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Стара Загора за период повече от три години от датата на раждане или осиновяване на детето“, да бъде преразгледано, при което отсъствието на формален постоянен и настоящ адрес на територията на община Стара Загора за период повече от три години, да не съставлява пречка за получаване на подпомагане, в случай, че лицата действително фактически са установени на територията на общината за този период, освен в случаите, когато промяната на адреса е направена недобросъвестно, при явната цел да се заобиколи закона.

Установяването на това, доколко лицата действително фактически са установени на територията на общината за този период, и доколко евентуално промяна на адресанта им регистрация е проява на недобросъвестност, следва да се преценява от комисията, по реда на административния процес, при всеки конкретен случая.  

За обезпечаване финансовите средства, необходими за прилагането на предлаганото изменение на правилника, не е необходимо предвиждането на допълнителен финансов ресурс, различен от обичайното ежегодно предвиждане в бюджета на Община Стара Загора.

Очаквания резултат от прилагането на така предлаганото изменение на нормативния акт е да се осигурят пълноценно изпълнение на целите, преследвани от правилника - реално предоставяне на финансова подкрепа на всички новородени или осиновени  деца на територията на Община Стара Загора, съгласно заложената рамка от съществени изисквания.

Предлаганото изменение кореспондира с предпоставки по Закона за нормативните актове, Указ № 883 за прилагане на ЗНА, както и правото на ЕС, съобразени при приемането на нормативния акт.

Намирам, че исканото изменение касае съществен обществен интерес – осигуряване пълноценно изпълнение на целите, преследвани от правилника, поради което съветът следва да вземе и нарочно решение по чл. 48, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, двете гласувания на предлаганото изменение да се проведат в едно заседание на съвета.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта за изменение и допълнение на наредбата, които могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected]

СПРАВКА

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали