Проекти на наредби и правилници


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 03/2022

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА Таксата за ползване на ученически почивни лагери от деца и ученици в общински почивни станции не е променяна от 2013 година (Решение №…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора - 03/2022

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА 1. Причини, които налагат приемането на изменението и допълнението на нормативния акт: Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение №…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 02/2022

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА С настоящия проект на Наредбата се предлага приемане на нови цени за услуги, предоставяни от Дирекция „Гражданско състояние“, след прекратяване дейността…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване зелената система на Община Стара Загора - 08/2021

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на община Стара Загора   МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА 1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт: На територията на Община Стара Загора действа Наредба за поддържане и опазване на зелената система на община…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти - 08/2021

Проект на Наредба Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Стара Загора Мотиви към проекта  Причини, които налагат приемането на нормативния акт: На територията на Община Стара Загора…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора - 04/2021

Проект на Наредба  26/04/2021 , 09:57   МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА 1. Причини, които налагат приемането на изменението и допълнението на нормативния акт: Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение № 710 от 30.01.2017 г., изм. и доп. с Решение № 132…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 04/2021

Проект на Наредба  26/04/2021 , 09:40   МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА Съгласно промени в Закона за предучилищното и училищното образование, обнародвани в ДВ, бр. 82 от 2020 г., държавата подпомага заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование. Средствата от държавния бюджет за…

Проект на Наредба за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора - 04/2021

Проект на Наредба Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора Мотиви към проекта  С Постановление на Министерски съвет № 420/31.12.2020 г., обн. в ДВ, бр.2 от 08.01.2021 г. са допълнени и изменени Нормативни актове…

Проект на Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Стара Загора в търговски дружества с общинско участие в капитала и за сключване на договори за съвместна дейност - 04/2021

Проект на Наредба Проект на Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Стара Загора в търговски дружества с общинско участие в капитала и за сключване на договори за съвместна дейност Мотиви към проекта  1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт: С разпоредбата на чл. 51а, ал.…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора - 03/2021

Проект на Наредба  08/03/2021 , 11:15   МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА 1. Причини, които налагат приемането на изменението и допълнението на нормативния акт: В Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение № 256 по Протокол…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали