Проекти на наредби и правилници


Проект на Наредба за общинските жилища - 05/2012

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора(приета с Решение № 425/30.04.2009 год., изм. и доп. с Решение № 1000/02.12.2010 год.) 1. В чл. 7, ал. 1, се добавя нова тoчка 14 със следното съдържание:…

Проект на Наредба за обществения ред при превозни средства - 05/2012

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора/приета от Общински съвет с Решение № 1296 от 28.07.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 82 от 26.01.2012 г., в сила от 01.03.2012…

Проект на Наредба за временните преместваеми съоръжения - 05/2012

ПРОЕКТ на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на Община Стара Загора(приета от Общински съвет с Решение № 714 от 16.05.2002 г.; изм. с Решение № 788 от 30.11.2006 г., в сила от 01.01.2007 г./ Проект…

Проект на Наредба за животните - 03/2012

ПРОЕКТ на на Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора/приета от Общински съвет с Решение № 379 от 19.05.2005 г.; изм. с Решение № 200 от 04.10.2005 г. на Старозагорския окр.съд; изм. с Решение № 788 от 30.11.2006 г., в сила…

Проект на Правилник за дейността на общинската комисия по безопасност на движението по пътищата - 03/2012

ПРОЕКТ на Правилник за организацията и дейността на общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при Община Стара ЗагораПроект на правилник230.11 KB

Проект на Наредба за местните такси - 02/2012

ПРОЕКТ на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара ЗагораПроект на наредба515.00 KB МОТИВИ към ПРОЕКТАСъществуващата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора е приета от Общински съвет Стара…

Проект на Наредба за разкопаване - 01/2012

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора/приета от Общински съвет с Решение № 999 от 02.12.2010 г., в сила от 01.01.2011 г; изм. с Решение № 1026 от 21.12.2010 г./ § 1. Изменя текста на чл. 2,…

Проект на Наредба за обществения ред при превозни средства - 01/2012

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора/приета от Общински съвет с Решение № 1296 от 28.07.2011 г./§ 1. Изменя текста на чл. 40, т. 3 както следва: „Определянето и ползването на…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали