Проекти на наредби


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора - 08/2023

Проект на Наредба Проект на Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора   Мотиви към проекта  I. Причини, които налагат приемането на нормативния акт: Налице е необходимост от изменение и допълнение на Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора, поради…

Проект на Наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 08/2023

Проект на Наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора   МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА Целта на промяната в начина на определяне на таксата за ползване на детска кухня е да се даде възможност за закупуване на…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора - 06/2023

Проект на Наредба Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора   Мотиви към проекта  I. Причини, които налагат приемането на нормативния акт: Предвид необходимостта от стимулиране навлизането на екологични превозни средства, включително на електрическата мобилност, Община Стара…

Проект на Наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 06/2023

Проект на Наредба   Мотиви към проекта Въвеждането на отстъпка от таксата за сметосъбиране и сметоизвозване за домакинства които вземат решение да извършват разделно събиране на битовите отпадъци има за цел своеобразно стимулиране на гражданите към прилагане на този по екологичен начин на събиране и последващо оползотворяване на отпадъците от…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора - 05/2023

Проект на Наредба   Мотиви към проекта От 7.07.2020 г. е в сила Закон за изменение и допълнение на ЗДвП, обн. в ДВ, бр. 60 от 2020 г. Обект на правна регулация на закона е използването и правилата за движение на индивидуални електрически превозни средства и изискванията към водачите. С…

Проект на Наредба за провеждане на обществени консултации от община Стара Загора - 04/2023

Проект на Наредба Проект на Наредба за провеждане на обществени консултации от община Стара Загора Мотиви към проекта  I. Причини, които налагат приемането на нормативния акт: Обществените консултации, като част от процеса по разработване на местни политики и нормативни документи, са съществен елемент от доброто и демократично управление. Възможността на…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора - 02/2023

Проект на Наредба Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора Мотиви към проекта  I. Причини, които налагат приемането на изменението и допълнението…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Стара Загора и издаване на сертификати клас В - 12/2022

Проект на Наредба Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Стара Загора и издаване на сертификати клас В Мотиви към проекта  I. Причини, които налагат приемането на изменението и допълнението на нормативния акт: На територията на Община Стара Загора…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора - 12/2022

Проект на Наредба   МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА 1. Причини, които налагат приемането на изменението и допълнението на нормативния акт: Предложените изменения на текстове на Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора се правят за да се осигури пълно съответствие на…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 10/2022

Проект на Наредба   МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА   Съгласно разпоредбата на чл.9, ал.1 от НОАМТЦУ ежегодишно следва да се извършва анализ на действащите такси и цени на услуги. При извършения преглед от ресорните структурни звена (отдели, дирекции) в Община Стара Загора се установи, че голяма част от таксите и цените…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали