Проект на правилник за постъпване в общинските детски ясли на територията на Община Стара Загора

Проект на Правилник  20/05/2020 , 14:42   МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА   1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт: С Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, издадена от министъра на здравеопазването се определят основните здравни…

Проект на „Правилник за предоставяне на финансова помощ в полза на физически лица на територията на Община - Стара Загора“

    Проект на Правилник Мотиви за приемане на „ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА -СТАРА ЗАГОРА“   Причини, които налагат приемането на нормативния акт:             Към настоящия момент не е гласуван и приеман правилник, който да урегулира и регламентира начина…

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги а територията на Община Стара Загора - 02/2020

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА   Приложение № 1 Наредба за допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора / приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и…

Проект на Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора - 02/2020

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА Проект на Наредба 21/02/2020, 16:51   МОТИВИ ОТНОСНО: Допълнение и изменение на Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора Налице е необходимост от Наредба за изменение и допълнение на Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора, поради постановено…

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Проект на Правилника МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА Причини, които налагат промените: Решенията, които се вземат при гласуване в Общинския съвет, са изключително важни и касаят не само общественото, икономическото и политическото развитие на Община Стара Загора, но и имат последици върху живота на всички граждани в общината. Тъй като към настоящия…

Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинската комисия за безопасност на движението по пътищата при Община Стара Загора

Проект на Правилника МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА   Причини, които налагат промените: С чл. 3, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинската комисия за безопасност на движението по пътищата при Община Стара Загора се определя състава на Общинската комисия по безопасност на движението. С досегашния текст на чл. 3,…

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

  Проект на Наредба Мотиви към проекта   Причини, които налагат приемането на нормативния акт   Проектът на Наредба за условията и реда за предоставяне на еднократна финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на община Стара Загора отразява разбирането, че България се намира в демографска криза, за…

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Проект на Правилник   М О Т И В И КЪМ ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК   Причини, които налагат приемането: В последните години се наблюдава отрицателен прираст в населението, също така се наблюдава раждането на деца от непълнолетни и неграмотни майки. Налага се да предприемем действия, с които да стимулираме семействата…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора - 01/2020

Проект на Наредба  29/01/2020 , 14:52   Мотиви към проекта 1. Причините, които налагат изменението на Наредбата за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора /приета от общински съвет с Решение № 422 от 26.03.2009 г., влиза в сила от 01.04.2009 г.; доп. с Решение…

Горещ телефон
за сигнали