Проекти на наредби


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора - 09/2022

Проект на Наредба Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора Мотиви към проекта  I. Причини, които налагат приемането на изменението и допълнението на нормативния акт: Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора, приета от Общински съвет…

Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Ученическо хранене" - 06/2022

Проект на Правилник Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Ученическо хранене“ Мотиви към проекта  I. Причини, които налагат приемането на нормативния акт През 2018 г. с образуване на общинско предприятие „Ученическо хранене“ бе приет Правилник за организацията и дейността на предприятието. Съгласно…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 06/2022

Проект на Наредба  06/06/2022 , 16:31   МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА   ОТНОСНО: изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, изразяващ се в изменение и допълнение на  т. 7 от Приложение № 11 към чл. 53, Други…

Проект на Правилник за изменение на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора (приет от Общински съвет с Решение № 166 от 30.03.2020 г., изм. с Решение № 904

Проект на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА I.     Причини, които налагат приемането на нормативния акт През 2020 г. Общински съвет Стара Загора прие Правилник за условията и реда за предоставяне на…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора - 04/2022

Проект на Наредба Справка МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА 1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт: На територията на Община Стара Загора действа Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане /приета от Общински съвет Стара Загора с Решение № 664 от 17.12.2020…

Проект на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие "Гробищни паркове" - Стара Загора - 03/2022

Проект на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие "Гробищни паркове" - Стара Загора МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА 1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт: С предложения проект за Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Обредни дейности - Стара Загора“ се осигурява нормативна рамка на дейността по…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 03/2022

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА Таксата за ползване на ученически почивни лагери от деца и ученици в общински почивни станции не е променяна от 2013 година (Решение №…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора - 03/2022

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА 1. Причини, които налагат приемането на изменението и допълнението на нормативния акт: Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение №…

Проект на Правилник за организацията на дейността на общинско предприятие "Гробищни паркове"

Проект на Правилник за организацията на дейността на общинско предприятие "Гробищни паркове" Мотиви към проекта на Правилник за организацията на дейността на общинско предприятие "Гробищни паркове" 1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт: С Решение на Общински съвет Стара Загора бе създадено Общинско предприятие „Гробищни паркове“. За да започне…

Проект на Етичен кодекс на общинските съветници в Общински съвет Стара Загора

Проект на Етичен кодекс на общинските съветници в Общински съвет Стара Загора МОТИВИ на Етичен кодекс на общинските съветници в Общински съвет Стара Загора Причини, които налагат приемането: Със свое Решение № 747 от 25 февруари 2010 г. Общински съвет Стара Загора е приел Етичен кодекс за поведение и политически…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали