Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора – етап ІІ

Обект Стойност без ДДС и срок на изпълнение Обект 1 - Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на площадното пространство около община Стара Загора – УПИ ІІ 3560, кв. 1004 по плана на град Стара Загора   1 001 501,15 лева без ДДС   90 дни Обект 2 - Реконструкция, благоустрояване…

Горещ телефон
за сигнали