Прием на заявления за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Вече се приемат документи за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на община Стара Загора съгласно приетия с Решение № 166 от 30.03.2020 г. правилник.

ПРАВИЛНИК

Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора 

Правилникът влиза в сила от 01.06.2020 година и има действие занапред, при което финансовата подкрепа се получава от родители, отговарящи на изискванията на Правилника, за децата, родени от дата 01.06.2020 г.

ПРАВО НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

Еднократната финансова подкрепа се изплаща от Община Стара Загора на родителите за всяко новородено, осиновено /на възраст до 3 години/ първо, второ и трето дете.

Право да получат еднократна финансова подкрепа имат родители на новородено дете или осиновители, от които към момента на кандидатстване поне единият е български гражданин и е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Стара Загора за период повече от три години от датата на раждане или осиновяване на детето.

Право да получат еднократна финансова подкрепа имат и родителите на новородено дете или осиновители, от които към момента на кандидатстване поне единият е български гражданин и е фактически трайно установен на територията на Община Стара Загора, за период повече от три години от датата на раждане или осиновяване на детето, и е променил адресът си съобразно изискванията на чл. 4, освен в случаите, когато е налице промяна на неговия постоянен или настоящ адрес от територията на Община Стара Загора на друго място, направена недобросъвестно. 

Право да получат еднократна финансова подкрепа имат пълнолетни родители на новородено дете или осиновители, които имат завършено средно или висше образование, към момента на раждане на детето.

Ако родителят или осиновителят имат деца, оставени за отглеждане в специализирана институция за деца или друг модел за развитие на заместваща семейна грижа, то те нямат право на подпомагане по реда на този правилник.

Еднократната финансова подкрепа може да се поиска в срок до 6 месеца, считано от датата на раждането/осиновяването.

Еднократна финансова подкрепа не се изплаща в случаите, когато:

 1. Към момента на подаване на заявлението детето е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца или друг модел за развитие на заместваща семейна грижа
 2. Към момента на подаване на заявлението родителите имат изискуеми публични задължения към община Стара Загора

РАЗМЕР НА ЕДНОКРАТНАТА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

Конкретният размер на финансовата подкрепа се диференцира според поредността на раждане на детето и се определя ежегодно с решение на Общинския съвет.

Решение № 765 от 25.02.2021 г. на Общински съвет Стара Загора

Съгласно Решение № 765/25.02.2021 г. на Общински съвет Стара Загора конкретният размер на финансовата подкрепа на родителите, според поредността на раждане на детето за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. включително е както следва:

 1. На родителите/осиновителите със завършено средно образование, се предоставя финансова подкрепа за родените от тях деца в размер:
  1. за първо дете – 400.00 лева
  2. за второ дете – 450.00 лева
  3. за трето дете – 500.00 лева
 2. На родителите/осиновителите, поне единият от които е със завършено висше образование, се предоставя финансова подкрепа за родените от тях деца в размер:
  1. за първо дете – 500.00 лева;
  2. за второ дете – 550.00 лева
  3. за трето дете – 600.00 лева

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

Заявлението се подава на гише „Деловодство“ в Центъра за административно обслужване, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване)

Приложение А: Заявлениe-декларация 

Към заявлението се прилагат:

 1.  Диплома за завършено образование на родителите - копие
 2.  Удостоверение за банкова сметка на един от родителите

Заявлението се подава от двамата родители, съответно осиновители на детето, освен в случаите, в които родителските права се упражняват от единия родител, съответно осиновител или детето има само един родител или осиновител.

За допълнителна информация може да се обръщате на тел. 042/614 871 и 042/614 879.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали