Правилници

Правилник за предоставяне на финансова помощ в полза на физически лица на територията на Община Стара Загора - изменен и допълнен с Решение № 315 от 25.04.2024 г.
Правилник

Правилник на програма „Култура“ на община Стара Загора за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата - приет с Решение № 313 от 28.03.2024 г.
Правилник

Правилник за организацията на дейността на общинско предприятие Гробищни паркове - изменен с Решение № 2286 от 23.02.2023 г.
Правилник

Етичен кодекс на общинските съветници в Общински съвет Стара Загора - приет с Решение № 1717 от 26.05.2022 г.
Eтичен кодекс

Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства, двойки във фактическо съжителство и жени без партньор, с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Стара Загора  - изменен с Решение № 1723 от 26.05.2022 г.
Правилник

Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора - изм. с Решение № 1781 от 30.06.2022 г.
Правилник

Правилник за условията, реда и критериите за съфинансиране на културни проекти в Община Стара Загора - приет с Решение № 1509 от 24.02.2022 г.
Правилник
Приложения към правилника

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - допълнен с Решение № 979 от 27.05.2021 г.
Правилник

Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора - изменен с Решение № 130 от 30.01.2020 г.
Правилник

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества – Стара Загора - изменен с Решение № 996 от 29.06.2017 г.
Правилник

Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при община Стара Загора - изм. с Решение № 1500 от 30.10.2014 г.
Правилник

Правилник за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Община Стара Загора - приет с Решение № 1046 от 16.12.2013 г.
Правилник

Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия – град Стара Загора - приет с Решение № 526 от 20.12.2012 г.
Правилник

Правилник за организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по туризъм - изменен с Решение № 173 от 26.04.2012 г.
Правилник

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали