Правилник за предоставяне на финансова помощ в полза на физически лица на територията на Община Стара Загора

 
Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора - приет от Общински съвет Стара Загора  с Решение № 166 от 30.03.2020г
 
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора - приет с Решение № 220 от 31.03.2016 г., изм. с Решение № 252 от 30.03.2020 г.,изм. и доп.с Решение № 328 от 28.05.2020 г
 
Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при община Стара Загора - изм. с Решение № 1500 от 30.10.2014 г.

 

Правилник за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Община Стара Загора - приет с Решение № 1046 от 16.12.2013 г.

 

Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия – град Стара Загора - приет с Решение № 526 от 20.12.2012 г.

 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества – Стара Загора - изм. с Решение № 996 от 29.06.2017 г.

 

Правилник за организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по туризъм - изм. с Решение № 173 от 26.04.2012 г.

 

Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора - изм. с Решение № 221 от 31.03.2016 г.;изм. и доп. с Решение № 1734 от 26.07.2018г./
Правилник

 

Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора - приет с Решение № 302 от 27.11.2008 г.;/изм.с Решение № 130 от 30.01.2020 г./

 

Етичен кодекс за поведение и политически морал на представителите на изборна длъжност в местната власт на територията на Община Стара Загора-приет с Решение № 747 от 25.02.2010г.

Eтичен кодекс

Горещ телефон
за сигнали