Поддръжка на поливни системи и шадравани, включително ел.съоръженията, свързани с експлоатацията им, контролери за управление и цялостно контролиране

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
„Поддръжка на поливни системи и шадравани, вкл. ел. съоръженията, свързани с експлоатацията им, контролери за управление и цялостно контролиране"


Обява 21/05/2018, 17:13

Техническа спецификация 21/05/2018, 17:13

Протокол за спиране/въвеждане 21/05/2018, 17:13

Проект на договор 21/05/2018, 17:13

Образци на документи 21/05/2018, 17:13

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 29/05/2018
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 29/08/2018
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 31/05/2018
Час: 11:00

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Утвърден протокол  12/06/2018 , 12:03

 

Договор

Договор № 1193-1  03/07/2018 , 16:46 

Ценово предложение  03/07/2018 , 16:46 

Техническо предложение  03/07/2018 , 16:46 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали