Изготвяне на работен инвестиционен проект и осъществяване на авторски надзор при изпълнението на СМР за обект „ЦЕНТЪР ЗА ДИГИТАЛНИ ИНОВАЦИИ И КУЛТУРА“

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

„Изготвяне на работен инвестиционен проект и осъществяване на авторски надзор при изпълнението на СМР за обект „ЦЕНТЪР ЗА ДИГИТАЛНИ ИНОВАЦИИ И КУЛТУРА“, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68850.515.15.1.23 – ниво 2 по КККР на гр. Стара Загора“


Обява  15/11/2018 , 16:40

Техническо задание  15/11/2018 , 16:40

Проект на договор  15/11/2018 , 16:40

Скица  15/11/2018 , 16:40

Скица Регионална библиотека  15/11/2018 , 16:40

Образци на документи  15/11/2018 , 16:40

 

Разяснение  19/11/2018 , 17:18


Информация за удължаване на сроковете  26/11/2018 , 15:31

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 29/11/2018
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 31/03/2019
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 30/11/2018
Час: 11:00

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Утвърден протокол  27/12/2018 , 17:25

 


 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 23/11/2018
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 31/03/2019
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 27/11/2018
Час: 11:00

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали