Доставка на спортни уреди и обзавеждане във връзка с изпълнението на проект: „Вълшебна класна стая“ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж"

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
„Доставка на спортни уреди и обзавеждане във връзка с изпълнението на проект: „Вълшебна класна стая“, Договор № BG05M2OP001-3.001-0076 (№ДО3-216/01.08.2016 г.)” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“


Обява 02/10/2018, 17:30

Техническа спецификация 02/10/2018, 17:30

Проект на договор 02/10/2018, 17:30

Образци на документи 02/10/2018, 17:30


Информация за удължаване на сроковете  12/10/2018 , 17:20

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 18/10/2018
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 11/12/2018
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 19/10/2018
Час: 10:00

 

Протокол от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1  25/10/2018 , 16:32

 


 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 11/10/2018
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 11/12/2018
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 15/10/2018
Час: 11:30

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали