Доставка на посадъчен материал – декоративни храсти за нуждите на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
"Доставка на посадъчен материал – декоративни храсти за нуждите на Община Стара Загора“

Обява  24/09/2019,  17:27

Техническа спецификация  24/09/2019,  17:27

Проект на договор  24/09/2019,  17:27

Образци на документи  24/09/2019,  17:27

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 07/10/2019
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 07/01/2020
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 09/10/2019
Час: 11:00


Утвърден протокол 16/10/2019, 10:41

Утвърден протокол прекласиране 05/12/2019, 15:40

Съобщение за прекратяване на обществената поръчка 24/02/2020, 17:16

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали