Доставка, инсталация и конфигурация на единно, интегрирано, управляемо решение за информационна сигурност (защитна стена от ново поколени NGFW) 2 броя, работещи в режим High Availability Active – Passive за нуждите на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
"Доставка, инсталация и конфигурация на единно, интегрирано, управляемо решение за информационна сигурност (защитна стена от ново поколени NGFW) 2 броя, работещи в режим High Availability Active – Passive за нуждите на Община Стара Загора“

Обява  25/09/2019,  17:07

Техническа спецификация  25/09/2019,  17:07

Проект на договор  25/09/2019,  17:07

Образци на документи  25/09/2019,  17:07

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 08/10/2019
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 08/01/2020
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 10/10/2019
НОВ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 14/10/2019
Час: 17:30

НОВИ ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 15/10/2019

 

 
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали