Доставка и монтаж на асансьорна уредба за обект: Културен център за развитие на талантите и способните деца от Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
Доставка и монтаж на асансьорна уредба във връзка с изпълнение на ОБЕКТ: "Извършване на строителни и монтажни работи за обект: Културен център за развитие на талантите и способните деца от Община Стара Загора - основен ремонт, преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуваща сграда с идентификатор 68850.505.91.2.1, 68850.505.91.2.2 и 68850.505.91.2.3 по КККР на гр. Стара Загора в УПИ XII-91, кв. 4004 по плана на гр. Стара Загора“

Обява 16/05/2019, 17:29

Техническа спецификация 16/05/2019, 17:29

Проект на договор  16/05/2019, 17:29

Образци на документи 16/05/2019, 17:29

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 27/05/2019
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 27/08/2019
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 29/05/2019
Час: 11:00


Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 28/05/2019, 17:30

НОВ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 03/06/2019
Час: 17:30

НОВА ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 04/06/2019
Час: 11:00


Утвърден протокол 25/06/2019, 15:35

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали