Проект „Интегриран воден проект за Стара Загора"

Размер на шрифта: A A A

На 01.06.2012 г. е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Околна среда за проект „Интегриран воден проект за Стара Загора" на обща стойност 40 399 581,97 лв.

Стойност на СМР съгласно договора с МОСВ е в размер на 37 815 795,87лв.

Избран изпълнител за изпълнение на СМР е ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДЕН ПРОЕКТ ЗА СТАРА ЗАГОРА" като стойността на договора е 26 961 871,52 лева без ДДС и 32 354 245,82 лева с ДДС.

 

Договора включва изпълнение на

 • ГЛАВЕН КОЛЕКТОР II', ГЛАВЕН КОЛЕКТОР I (ОК525÷519÷4616÷4615÷822) И ОТЛИВЕН КАНАЛ НА ДЪЖДОПРЕЛИВНИК I-2, ПРОФИЛ II – 16

Главен колектор ІІ' е проектиран по улица "Княз Борис І" от кръстовището с ул. "Стефан Стамболов" до ул. Подполковник Калитин.

 • ОТЛИВЕН КАНАЛ И ДЪЖДОПРЕЛИВНИК VII-3

Реконструкцията на Главен колектор VII трябва да се извърши на етапи. На първо място трябва да се реконструира Главен колектор VII участъка преди и след дъждопреливник VII-3, отливният канал от Дъждопреливник VII-3, като едновременно с това се изгради дъждопреливник VII-1 и отливният канал от него. По този начин ще се облекчи работата на колектора и ще се предотврати замърсяването на околната среда от една страна и постъпването на повърхностни води в канализацията от друга.
Извън регулация, зауства в р. Берекетска.

 • КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КВ. "АПК"

Канализационната мрежа в АПК ще се реконструира. Съгласно одобрените подробни устройствени планове канализационната мрежа на места преминава през частни имоти и е наложително да бъде преместена. Ще бъде изградена 2251 метра смесена канализационна мрежа с размери на напречното сечение Ø300÷Ø800 и колектори с дължина от 901 м.. В нея ще се превключат всички съществуващи сградни отклонения.

 • ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА КВ. „АПК"

В тази дейност се включва изграждане на нови водопроводни клонове в кв. „АПК" от полиетиленови тръби – полиетилен с висока плътност тип 100 (pr EN 12201-2 и DIN 8074-8075). За водопроводите, подаващи вода от хидрофорната станция към блоковете са предвидени тръби за налягане PN=10 атм. (SDR 17) с минимален диаметър на разпределителните клонове Ø110 РЕ. За късите участъци към блоковете са приети и по-малки диаметри – Ø90 РЕ. Предвижда се връзките между тръбите и между тръбите и фасонните парчета да се изпълнят на челна заварка. За всички нови водопроводни клонове, изпълнени от полиетиленови тръби е предвидено да се поставят детекторни и сигнални ленти. Посредством тези ленти точното местоположение на водопроводите ще бъде откривано лесно и ще предотвратяват аварии при бъдещи изкопни работи.

 • КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ. КОЛЬО ГАНЧЕВ-ЗАПАД"

Канализационната система на квартал „Кольо Ганчев"-запад е смесена, с главен събирател Главен колектор I „Кольо Ганчев". След последното преброяване през 2011 г. е установено, че в квартала живеят 4833 жители, от които 1771 не са обхванати от канализационната мрежа. Канализационната мрежа ще бъде доизградена и ще се включат нови потребители. За целта ще се изграждят 3 565 м второстепенна мрежа.

 • КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА СЕЛО БОГОМИЛОВО - ІІ И ІІІ ЕТАП

Дейността предвижда доизграждане на канализационната мрежа на с. Богомилово и включване на 1357 жители към 2015 година чрез изграждането на 2 833 м колектори и 12 354 м второстепенна мрежа или общо 15 187 м.. Инвестицията ще се реализира на два етапа.
Канализационната мрежа обхваща от Клон 2 до Клон 11 от водосбора на КПСт "Богомилово" с обща дължина 1931,39 и Канализационна мрежа от Клон 3 до Клон 61 с Обща дължина 10 422.14 м.

 

Настоящият проект е насочен към:

 • Изграждане на нова канализационна мрежа в съответствие с капацитета на ПСОВ и разрешително за заустване в гр. Стара Загора и канализационна мрежа в с. Богомилово;
 • Разширение на главни колектори и отливен канал в централна градска част и квартал АПК за преустановяване на преливане и достигане на разредена вода до ПСОВ, което води до компроментиране на нейната работа;
 • Реконструкция и модернизация на водоснабдителна мрежа в кв.АПК

С оглед на горепосоченото, и в случай, че бъде одобрен за финансиране в рамките на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.", проектът ще допринесе за изпълнение на основната цел на Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.", а именно „Опазване и подобряване на екологичното състояние на водите в страната". По този начин, изпълнението на настоящия инвестиционен проект ще способства за реализацията на главната стратегическа цел на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.", а именно „Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура" и една от стратегическите цели на програмата, насочена към опазване и подобряване състоянието на водните ресурси.


Реализацията на проекта ще допринесе за:

 • Подобряване на качеството на околната среда на територията на гр. Стара Загора и с. Богомилово, в резултат на по-ефективното пречистване на битовите отпадъчни води;
 • Подобряване на жизнената среда на територията на гр. Стара Загора и прилежащите села, в резултат на частичното подобряване на канализационна мрежа;
 • Подобряване на здравето на населението на територията на гр. Стара Загора и прилежащото с. Богомилово, посредством въвеждане на екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води;
 • Създаване на нови работни места по време на изпълнението на проекта;
 • Създаване на нови работни места, в резултат на изпълнението на проекта;
 • Повишаване на атрактивността на съответната територия за инвестиции и благосъстоянието на населението.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали