Заповед № 19-13-96 от 18.05.2023 - план за регулация и план за застрояване

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.135, ал.3, чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-243 от 27.04.2023 г., с решение по т. 1.1 от протокол № 17 от 03.05.2023 г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ЕЛЕКТРОТЕРА“ ЕООД и Община Стара Загора да възложат изработване на ПУП – изменение План за регулация и изменение План за застрояване в следния обхват:

Подробен устройствен план – изменение План за регулация, съгласно който УПИ II 173 и УПИ IX 173, кв. 16 по плана на с. Пшеничево, общ. Стара Загора се обединяват в новообразуван УПИ II 173, кв. 16 по плана на с. Пшеничево, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробен устройствен план – изменение План за застрояване за новообразуван УПИ II 173, кв. 16 по плана на с. Пшеничево, като за имота се отрежда предимно производствена и складова устройствена зона – Пп – ниско - етажно, свободно основно застрояване, с височина на застрояване Н ≤ 10 м, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

С допуснатото изменение на ПУП – План за регулация и застрояване се спира прилагането на действащия Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ II 173 и УПИ IX 173, кв. 16 по плана на с. Пшеничево, общ. Стара Загора, одобрен с Заповед № 1384 от 21.08.1997 г. на Кмета на Община Стара Загора и План за застрояване за УПИ II 173 и УПИ IX 173, кв. 16 по плана на с. Пшеничево, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1686 от 13.08.1993 г. на Кмета на Община Стара Загора, съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по чл. 131 по реда на чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, които в 14 дневен срок от съобщаването, могат да я обжалват чрез Община Стара Загора пред Административен съд.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали