Заповед № 19-13-95 от 18.05.2023 - план за застрояване

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-227 от 21.04.2023 г., с решение по т. 1.7 от протокол № 16 от 26.04.2023 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ГОРАН“ ЕООД да възложи изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор 44851.98.3, местност „Гробищата“, землище на с. Лясково, общ. Стара Загора, като за имота се отрежда предимно производствена устройствена зона – Пп – ниско-етажно, свободно основно застрояване, с височина на застрояване Н ≤ 10 м, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

Заповедта се разгласява по реда на чл.124б, ал. 2 от Закон за устройство на територията. 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали