Заповед № 19-13-94 от 18.05.2023 - план за застрояване

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ по заявление вх. № 19-06-208 от 05.04.2023 г., с решение по т. 1.3 от протокол № 14 от 12.04.2023 г. на ЕСУТ за изработване на ПУП – изменение План за застрояване и Работен устройствен план, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно разрешавам ‚ЛЕСО ИНВЕСТ“ ООД и „ТЕТРАЕДЪР-49, КИРОВ, СТОЕВ, ДОСЕВ“ ООД да възложат изработване проект за ПУП – изменение План за застрояване и Работен устройствен план, част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива в следния обхват:

1. Подробен устройствен план – изменение План за застрояване за УПИ III 1983, 1979 в КР 532 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, като за имота се отрежда предимно производствена и складова устройствена зона – Пп – средно-етажно, свързано основно застрояване, с височина на застрояване Н ≤ 12 м, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

2. Подробен устройствен план - Работен устройствен план /РУП/ за УПИ III 1983, 1979 в КР 532 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора - силуетно оформяне, което уточнява хоризонтални и вертикални параметри на застройката, съобразени със застройките в съседните имоти и през улица.

3. Инвестиционен проект за обект: „Промяна в процеса на строителство на складова база“ в УПИ III 1983, 1979 в КР 532 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

С допуснатото изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване се спира прилагането на действащия подробен устройствен план за УПИ III 1983, 1979 в КР 532 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, одобрен с Заповед № 19-12-288 от 28.11.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по чл. 131 по реда на чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, които в 14 дневен срок от съобщаването, могат да я обжалват чрез Община Стара Загора пред Административен съд.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали