Заповед № 19-13-88 от 05.06.2015 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-88 / 05.06.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация за поземлен имот пл.сн. № 3079 по План за регулация одобрен със заповед № 443/28.04.1960 г, съответстващ на поземлен имот № 77 по неутвърден кадастрален план - разширение на парк "Бедечка", описан в нотариален акт № 172, том ХІІ, рег.4711 дело 2625 от 03.06.2009 г. и на поземлен имот с идентификатор № 68850.513.91 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, за който се отрежда УПИ ІІІ- 91 в кв.801 по ПУП – ПР на кв. „Бедечка, одобрен с Решение № 283, в Протокол № 10 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 28.06.2012 г, при което се променя (съгласно представената скица – предложение и техническо задание) :
• ПУП – ПР, одобрен със заповед № 443/28.04.1960 г в частта му за улицата, западно от ПИ пл.сн. №3079
• ПУП – ПР на кв. „Бедечка, одобрен с Решение № 283, в Протокол № 10 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 28.06.2012 г. на кв. „Бедечка в частта му за улица с о.т. 8019-8018 - 8017 и УПИ І - 104 за водни площи в кв. 801, към което се присъединява ПИ № 68850.513.7045
Проекта се намира в сградата на община Стара Загора - ет.5, стая 518.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали