Заповед № 19-13-85 от 07.06.2016 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-85/ 07.06.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ VІ – МО-Военен терен, УПИ V-За училище, УПИ IV-За трафопост от кв. 334-б, УПИ I-Жил. стр. КОО и ППГ, от кв. 326-а и улици с о.т. 4641-4640, о.т. 772а-773-885-886-4694, о.т 4694-4693 по плана на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 118/ 26.01.1996г. и решение № 1299/ 29.05.2014г. Променят се регулационните граници на УПИ VІ – МО-Военен терен в кв. 334-б, така че да минат по кадастралните граници на имот с идентификатор 68850.509.3346 от кадастралната карта на гр. Ст. Загора. Отпада кв.334 б и УПИ VІ – МО-Военен терен, УПИ V-За училище, УПИ IV- За трафопост се присъединяват към кв.326а (съгласно представената скица - предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет.5, стая 519.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали