Заповед № 19-13-85 от 05.06.2015 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-85/05.06.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за План за регулация за УПИ ХІІІ - 479 и УПИ ХV - 479 в кв. 43 по плана на с. Дълбоки, община Стара Загора, одобрен със заповед № 1255/27.09.1977 г. С проекта се променя границата между двете УПИ, с което се отстранява фактическа грешка в плана и УПИ ХІІІ - 479 се разделя на два нови урегулирани поземлени имоти УПИ ХІІІ - 479 и УПИ ХVІІІ - 479 (съгласно представената скица - предложение), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 518.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали