Заповед № 19-13-79 от 12.05.2022 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-79 от 12.05.2022г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Ракитница, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2314/04.09.1987г., в частта му за УПИ IX273,274, УПИ XV272 и УПИ XVI272, кв. 50 като

вътрешно – регулационните линии бъдат поставени в съответствие с кадастралната граница на поземлен имот № 272, съгласно представена скица-предложение и техническо задание, който се намира в сградата на Община Стара Загора -  етаж 5, стая 516.

IMG_0119.jpg

IMG_0117.jpg

IMG_0104.jpg

IMG_0106.jpg

IMG_0099.jpg

IMG_0100.jpg

IMG_0105.jpg

IMG_0125.jpg

IMG_0128.jpg

IMG_0127.jpg

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали