Заповед № 19-13-75 от 05.05.2022 - комплексен проект за инвестиционна инициатива

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-150 от 18.04.2022 г., с решение по т. 1.4 от протокол № 16 от 20.04.2022 г. на ЕСУТ за изработване на ПУП – изменение План за регулация и изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Васил Павлов Стоянов да възложи изработване на ПУП – изменение План за регулация и изменение План за застрояване в следния обхват:

  1. Подробен устройствен план – изменение План за регулация, съгласно който вътрешно – регулационната граница между УПИ III 80 и УПИ IV 76, кв. 8 по плана на с. Яворово, общ. Стара Загора се поставя в съответствие с кадастралната граница между ПИ № 80 и ПИ № 76 - съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.
  2. Подробен устройствен план – изменение План за застрояване за УПИ III 80, кв. 8 по плана на с. Яворово, общ. Стара Загора, като за имота се отрежда предимно производствена устройствена зона – Пп – ниско - етажно, свободно основно застрояване,  с височина на застрояване Н ≤ 10 м, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.
  3. Инвестиционен проект за обект: „Фотоволтаична централа“ в УПИ III 80, кв. 8 по плана на с. Яворово, общ. Стара Загора.

С допуснатото изменение на ПУП – План за регулация се спира прилагането на действащия подробен устройствен план за УПИ III 80 и УПИ IV 76, кв. 8 по плана на с. Яворово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № РД-09-62 от 22.03.1988 г. и План за застрояване за  УПИ III 80, кв. 8 по плана на с. Яворово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № РД-09-62 от 22.03.1988 г. на Кмета на Община Стара Загора, съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по чл. 131 по реда на чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, които в 14 дневен срок от съобщаването, могат да я обжалват чрез Община Стара Загора пред Административен съд.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали