Заповед № 19-13-72 от 29.04.2022 - план за регулация и план за застрояване

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124а, ал.2, чл. 135, ал. 3 във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.17, ал.2, т.1, от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-130 от 29.03.2022 г., с решение по т. 1.8 от протокол № 13 от 31.03.2022г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Адриана Василева Трифонова да възложи изработване на ПУП – План за регулация  и  изменение План за застрояване в следния обхват:

Подробен устройствен план – План за регулация, съгласно който ПИ с идентификатор № 46417.75.3, местност „Язлата“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора се разделя на осем новообразувани ПИ с проектен идентификатор № 46417.75.28, ПИ с проектен идентификатор № 46417.75.29, ПИ с проектен идентификатор № 46417.75.30, ПИ с проектен идентификатор № 46417.75.31, ПИ с проектен идентификатор № 46417.75.32, ПИ с проектен идентификатор № 46417.75.33, ПИ с проектен идентификатор № 46417.75.34 и ПИ с проектен идентификатор № 46417.75.35, за които се отреждат УПИ I 28, УПИ II 29, УПИ III 30, УПИ IV 31, УПИ V 32, УПИ VI 33, УПИ VII 34 и УПИ VIII 35 в КР 75. Достъпът до имотите ще се осъществи от улица с о.т.1 - о.т.2, представляващa част от ПИ с идентификатор № 46417.74.6, улица с о.т.2 - о.т.3, представляващa ПИ с проектен идентификатор № 46417.75.36 и улица с о.т.3 - о.т.4, представляващa част от ПИ с идентификатор № 46417.75.22, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробен устройствен план – изменение План за застрояване за новообразувани УПИ I 28, УПИ II 29, УПИ III 30, УПИ IV 31, УПИ V 32, УПИ VI 33, УПИ VII 34 и УПИ VIII 35 в КР 75, местност „Язлата“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, като за имотите се отрежда жилищна устройствена зона – Жм1 – ниско-етажно, свободно основно застрояване, с височина Н ≤ 7 м, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

С допуснатото изменение на ПУП – План за застрояване се спира прилагането на действащия подробен устройствен план за ПИ с идентификатор № 46417.75.3, местност „Язлата“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 708 от 27.03.2008  на Кмета на Община Стара Загора, съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по чл. 131 по реда на чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, които в 14 дневен срок от съобщаването, могат да я обжалват чрез Община Стара Загора пред Административен съд.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали