Заповед № 19-13-71 от 29.04.2022 - план за регулация и план за застрояване

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.135, ал.3 във връзка с чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-124 от 25.03.2022 г., с решение по т. 1.1 от протокол № 15 от 13.04.2022г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „МАЙ ТРАНС“ ЕООД и Община Стара Загора да възложат изработване на ПУП – изменение План за регулация  и План за застрояване в следния обхват:

Подробен устройствен план – изменение План за регулация, съгласно който УПИ VIII 134, УПИ IX 135, УПИ X 135 и УПИ XI 135, кв. 25 по плана на с. Арнаутито, общ. Стара Загора, се обединяват в новообразуван УПИ XII 134, 135, за фотоволтаична елeктроцентрала, кв. 25 по плана на с. Арнаутито, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробен устройствен план – План за застрояване за новообразуван УПИ XII 134, 135, за фотоволтаична елeктроцентрала, кв. 25 по плана на с. Арнаутито, общ. Стара Загора, като за имота се отрежда предимно производствена устройствена зона – Пп – ниско-етажно, свободно основно застрояване, с височина Н < 10 м, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

С допуснатото изменение на ПУП – План за регулация се спира прилагането на действащия подробен устройствен план за УПИ VIII 134, УПИ IX 135, УПИ X 135 и УПИ XI 135, кв. 25 по плана на с. Арнаутито, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 772 от 22.05.1987 г. на Кмета на Община Стара Загора, съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по чл. 131 по реда на чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, които в 14 дневен срок от съобщаването, могат да я обжалват чрез Община Стара Загора пред Административен съд.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали