Заповед № 19-13-65 от 13.04.2022 - план за застрояване

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-125 от 25.03.2022 г. и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Емилия Василева Желязкова, Иван Динев Димов и Георги Жеков Желязков да възложат изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния обхват:

Подробен устройствен план – изменение План за застрояване за УПИ I 12, 13, кв. 648 по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, като за имота се отрежда жилищна устройствена зона – Жг – високо-етажно, свободно основно застрояване, с височина на застрояване Н ≥ 15 м, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

С допуснатото изменение на ПУП – План за застрояване се спира прилагането на действащия подробен устройствен план за УПИ I 12, 13, кв. 648 по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, одобрен с Решение № 919 от 25.05.2017 г. на Общински съвет при Община Стара Загора, съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по чл. 131 по реда на чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, които в 14 дневен срок от съобщаването, могат да я обжалват чрез Община Стара Загора пред Административен съд.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали