Заповед № 19-13-64 от 13.04.2022 - план за застрояване

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-137 от 05.04.2022г., за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Найден Христов Ботев да възложи изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния обхват:

1. Подробен устройствен план – изменение План за застрояване за УПИ XVI 320, кв.28 по плана на с. Бъдеще, общ. Стара Загора, като за имота се отрежда предимно производствена устройствена зона – Пп – ниско - етажно, свободно основно застрояване,  с височина на застрояване Н ≤ 10 м, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

2. Инвестиционен проект за обект: „Фотоволтаична система 30 kWp“ в УПИ XVI 320, кв.28 по плана на с. Бъдеще, общ. Стара Загора.

С допуснатото изменение на ПУП – План за застрояване се спира прилагането на действащия подробен устройствен план за УПИ XVI 320, кв.28 по плана на с. Бъдеще, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1739 от 02.11.1981 г. на Кмета на Община Стара Загора, съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по чл. 131 по реда на чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, които в 14 дневен срок от съобщаването, могат да я обжалват чрез Община Стара Загора пред Административен съд.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали