Заповед № 19-13-60 от 12.04.2022 - план за застрояване

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-133 от 31.03.2022 г. и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „Кастело“ ООД да възложи изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ VIII 537, кв. 45 „Голиш“ по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, като за имота се отрежда предимно производствена устройствена зона – Пп – средно-етажно, свободно основно застрояване, с височина на застрояване Н < 15 м, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

Заповедта се разгласява по реда на чл.124б, ал. 2 от Закон за устройство на територията

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали