Заповед № 19-13-6 от 11.01.2016 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–6 от 11.01.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за План за регулация за поземлен имот № 312.71, местност „По реката" по план на новообразуваните имоти на землището на с.Лясково, община Стара Загора, одобрен със заповед № РД – 09 – 171/22.03.2011г. с НТП – жилищни територии и трайно предназначение на територията - урбанизирана. Като за имота се отреди урегулиран поземлен имот УПИ I - 71 в масив 312, землище на с. Лясково, община Стара Загора, достъпа до който се осигурява от улица, обособена от ПИ 000008 с НТП – пътища IV клас по КВС на землището на с.Лясково, община Стара Загора (съгласно представената скица – предложение, техническо задание, геодезическо заснемане, идейна вертикална планировка, ТКП и надлъжен профил на рампата, осигуряваща връзката с път №000008), който се намира в сградата на община Ст. Загора-ет.5, ст. 515.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали