Заповед № 19-13-59 от 20.04.2016 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-59 от 20.04.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация в следния обхват: План за регулация на с. Лясково, община Стара Загора, одобрен със заповед № 1689/13.08.1993г., в частта му за УПИ IV107 в кв. 13, което се разделя на два нови УПИ – IV107 и XVI107 в кв. 13. За осигуряване достъпа южно от тях се обособява нова улица - тупик с о.т. 55 – о.т. 55а – о.т. 55б – о.т. 55в (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 515, ет.5 на Община Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали