Заповед № 19-13-59 от 08.04.2022 - план за застрояване

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-85 от 01.03.2022 г., с решение по т. 1.7 от протокол № 09 от 02.03.2022г. на ЕСУТ за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „КОЛОР-ПЛАСТ“ ООД и „МАНГЪША“ ЕООД да възложат изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния обхват:

1. Подробен устройствен план – изменение План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.137.15 и ПИ с идентификатор № 68850.137.22, местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, като за имотите се отрежда чисто производствена и складова устройствена зона – Пч – средно-етажно, свързано в два имота основно застрояване, с височина на застрояване Н ≤ 12 м, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

2. Инвестиционен проект за обект: „Сервиз и Пункт за годишен технически преглед на ППС по “ADR“ в ПИ с идентификатор № 68850.137.22, местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

С допуснатото изменение на ПУП-План за застрояване се спира прилагането на действащия подробен устройствен план за ПИ № 137 015, местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 299 от 28.02.2002г. и за ПИ № 137 022, местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 897 от 04.07.2003г. на Кмета на Община Стара Загора, съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по чл. 131 по реда на чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, които в 14 дневен срок от съобщаването, могат да я обжалват чрез Община Стара Загора пред Административен съд.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали