Заповед № 19-13-55 от 29.03.2022 - план за застрояване

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-117 от 21.03.2022г., за изработване на ПУП – План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Дружество по ЗЗД „ГРИЙН УУД КЪМПАНИ“ да възложи изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване в следния обхват:

1. Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ I 365, кв. 54 по плана на с. Преславен, общ. Стара Загора, като за имота се отрежда предимно производствена устройствена зона – Пп – ниско-етажно, свободно основно застрояване, с височина на застрояване Н ≤ 10 м, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

2. Инвестиционен проект за обект: „Цех за преработка на дървесина“ в УПИ I 365, кв. 54 по плана на с. Преславен, общ. Стара Загора.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

Настоящата заповед да се разгласи по реда на чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали