Заповед № 19-13-55 от 16.03.2023 - план за регулация и план за застрояване

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.135, ал.3 във връзка с чл.110, ал.1, т. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-98 от 21.02.2023 г. с решение по т. 1.1 от протокол № 09 от 01.03.2023 г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Красимир Стефанов Събев да възложи изработване на ПУП – изменение План за регулация и План за застрояване в следния обхват:

Подробен устройствен план – изменение План за регулация, съгласно който ПИ 919, част от УПИ I 821, общ, кв. 62а „Стопански двор“ по плана на с. Дълбоки, общ. Стара Загора се отрежда в новообразуван УПИ XIII 919, кв. 62а „Стопански двор“ по плана на с. Дълбоки, съгласно приложени техническо задание и скица.

Подробен устройствен план – изменение План за застрояване за новообразуван УПИ XIII 919, кв. 62а „Стопански двор“ по плана на с. Дълбоки, общ. Стара Загора, като за имота се отрежда предимно производствена и складова устройствена зона – Пп – ниско - етажно, свободно основно застрояване, с височина на застрояване Н ≤ 10 м, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

С допуснатото изменение на ПУП – План за регулация и застрояване се спира прилагането на действащия Подробен устройствен план – План за регулация за ПИ № 919, част от УПИ I 821, общ, кв. 62а „Стопански двор“ по плана на с. Дълбоки, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2564 от 26.10.1994 г. и План за застрояване за ПИ № 919, част от УПИ I 821, общ, кв. 62а „Стопански двор“ по плана на с. Дълбоки, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1255 от 27.09.1977 г. на Кмета на Община Стара Загора, съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по чл. 131 по реда на чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, които в 14 дневен срок от съобщаването, могат да я обжалват чрез Община Стара Загора пред Административен съд.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали