Заповед № 19-13-54 от 29.03.2022 - план за застрояване

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-103 от 14.03.2022 г., с решение по т. 1.5 от протокол № 11 от 16.03.2022г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Роман Христов Тотев да възложи изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ XVI 15, кв. 1 по плана на с. Сулица, общ. Стара Загора, като за имота се отрежда жилищна устройствена зона – Жм – ниско -етажно, свободно основно застрояване, с височина на застрояване Н < 10 м, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

Заповедта се разгласява по реда на чл.124б, ал. 2 от Закон за устройство на територията. 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали