Заповед № 19-13-5 от 11.01.2016 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–5 от 11.01.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за План за регулация за поземлен имот № 034032 по карта на възстановената собственост на землище на с. Ново село, община Стара Загора с НТП – индивидуално застрояване. Като за имота се разделя на пет части, за които се отреждат урегулирани поземлени имоти: УПИ I – 32, УПИ IІ – 32, УПИ ІІI – 32, УПИ IV – 32 и УПИ V – 32, в масив 34, землище на с. Ново село, община Стара Загора, достъпа до които се осигурява от два броя улици – тупик: о.т 66б – о.т. 66а /обособена от част от имот № 034032/ и о.т 66б – о.т. 66в – о.т. 66г – о.т. 66д /обособена от част от полски път № 000240/ (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Ст. Загора - ет. 5, стая 515.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали