Заповед № 19-13-44 от 25.02.2021 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–44 от 25.02.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава Изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Бъдеще, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1115 / 27.05.1996 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ IV285 и УПИ XVI285 в кв. 26а, като същите се обединяват в един нов УПИ IV285 в кв. 26а, съгласно представената скица – предложение и техническо задание, който се намира в стая 515, ет. 5 на Община Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали