Заповед № 19-13-40 от 23.02.2021 - план за застрояване

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-55 от 03.02.2021г. за изработване на ПУП – План за застрояване, с решение по т. 1.4 от протокол 06 от 10.02.2021 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, РАЗРЕШАВАМ „МАДРИГАЛ ГРУП“ ЕООД да възложи изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ XLIII 6037, кв. 608 по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, като за имота се отрежда жилищна устройствена зона – Жг – високо-етажно, свободно основно застрояване, с височина на застрояване Н > 15 м, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали